Journal

Article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Journal
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
Volume
5
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
Page
56-65
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-