Journal

ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแม่โคนมลูกผสม โฮลสไตน์ ฟรีเซี่ยนในฟาร์มรายย่อย เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี 2545-49
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
5
2
11-18
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-