ผลของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดและชนิดของตัวอย่างที่มีผลต่อความเข้มข้นของ ยูเรีย ครีเอตินิน โปรตีน อัลบูมิน ในเลือดโคนม

Publish Year National Journal 2
2009 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, "ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดและชนิดตัวอย่างเลือด ที่มีผลต่อความเข้มข้นของ ยูเรีย ครีเอตินิน โปรตีน และอัลบูมิน ในตัวอย่างเลือดแม่โคนม", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2009, หน้า 113-118
2007 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exณับพล เมืองทอง, exคมเดช จีนะเจริญ, "ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแม่โคนมลูกผสม โฮลสไตน์ ฟรีเซี่ยนในฟาร์มรายย่อย เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี 2545-49", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 11-18
Publish Year National Conference 1
2010 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ, "ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ชนิดตัวอย่างเลือด และวิธีการตรวจที่มีผลต่อความเข้มข้นของโปรตีนและอัลบูมินของแม่โคนม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย