Journal

Article
การศึกษาความเป็นได้การใช้สัญลักษณ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
Journal
Solid State Technology (ISSN: 0038111X)
Volume
63
Issue
5
Year
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020
Page
1354-1361
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-