Journal

การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าและความตั้งใจซื้อของลูกค้าชาวไทยในช่องทางออนไลน์
UTCC International Journal of Business and Economics (ISSN: 19065582)
12
2
41-62
มิถุนายน - สิงหาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-