Journal

Article
การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าและความตั้งใจซื้อของลูกค้าชาวไทยในช่องทางออนไลน์
Journal
UTCC International Journal of Business and Economics (ISSN: 19065582)
Volume
12
Issue
2
Year
มิถุนายน - สิงหาคม 2020
Page
41-62
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-