การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าและความตั้งใจซื้อของลูกค้าชาวไทยในช่องทางออนไลน์