Journal

Article
การประเมินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา
Journal
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (ISSN: 22868860)
Volume
9
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
172-182
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-