Journal

ประสิทธิภาพของเชื้อ Streptomyces sp. ไอโซเลต SRF1 ในการควบคุมเชื้อรา Pestalotiopsis spp. สาเหตุโรคใบจุดในมะม่วง
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN: 16869664)
39
2
213-223
มีนาคม - เมษายน 2020
ชาติ
-
-
-
-