Journal

Article
ผลของการเสริมแครอทให้กับสุกรต่อค่าการหืนและคุณภาพด้านการบริโภคของเนื้อสุกร
Journal
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
Volume
35
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
831-840
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-