Journal

Article
ผลของเบต้าแคโรทีนและแคนต้าแซนธินต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และการแสดงออกของสีของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
48
Issue
พิเศษ1
Year
มกราคม 2020
Page
887-892
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-