Journal

รูปแบบตลาดกลางเพื่อการส่งออกทุเรียนตามความดาดหวังของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออกว่านเหลือง จังหวัดจันทบุรี
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
28
1
80-93
มกราคม - เมษายน 2007
นานาชาติ
-
-
-
-