Journal

Article
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ของวัยรุ่นในสถานศึกษา
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
33
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
105-114
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-