Journal

Fisheries Research (ISSN: 01657836)
221
-
-
มกราคม 2020
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์ประชากรต้นกำเนิดของปลาทูที่ถูกจับปะปนกันในอ่าวไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับมาตรการปิดอ่าวฯ

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมประมง การใช้ประโยชน์ :เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการปิดอ่าวไทยฤดูปลาผสมพันธุ์,12 ก.พ. 2020 - 4 เม.ย. 2022