Journal

ผลของกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามแนวคิดโยนิโสมนสิการต่อการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (ISSN: 19063431)
12
3
263-278
พฤษภาคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-