Journal

Article
แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างสำหรับตัวชี้วัดคุณภาพการบริการตามทัศนะของนักท่องเที่ยวไทยในพื้นที่เมืองพัทยา
Journal
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร (ISSN: 08599750)
Volume
15
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
158-178
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-