Journal

ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง
Thai Journal of Science and Technology (ISSN: 22867333)
8
1
43-53
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019
ชาติ
-
-
-
-