Journal

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการลดความอ้วนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนต่อพฤติกรรมการลดน้าหนักของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะน้าหนักเกิน
วชิรสารการพยาบาล (ISSN: 15132498)
19
2
13-23
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-