Journal

Article
ปัจจัยที่ส่งผลและพัฒนาการของระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งสามรอบของ สมศ.
Journal
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ISSN: 1905162X)
Volume
14
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
350-381
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-