Journal

Article
ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษา "ชุมชนเกษตรกรรม" ที่ จ.นครปฐม
Journal
วารสารวิจัยสังคม (ISSN: 08579180)
Volume
40
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
77-106
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-