Journal

ผลของสายพันธุ์และสูตรอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตลิพิดในสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กสกุล Chlorella
วารสารเกษตร (ISSN: 08570841)
34
2
311-318
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-