การปรับปรุงพันธุ์สาหร่ายเพื่อผลิตพลังงานทดแทนโดยการชักนำการกลายพันธุ์และการคัดเลือกเทียม

Publish Year International Journal 1
2018 inนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWilawan Noochanong, exPatiruj Jirakranwong, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "EMS-induced mutation followed by quizalofop-screening increased lipid productivity in Chlorella sp.", Bioprocess and Biosystems Engineering, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า 613-619
Publish Year National Journal 3
2018 exปติรุจ จิรกาลวงศ์, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสายพันธุ์และสูตรอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตลิพิดในสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กสกุล Chlorella", วารสารเกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 311-318
2018 exเสาวนีย์ มีเชาว์, exปติรุจ จิรกาลวงศ์, inนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันในสาหร่ายขนาดเล็กด้วยการก่อการกลายพันธุ์", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 367-374
2017 inนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผกามาศ ชิดเชื้อ, ex ปติรุจ จิรกาลวงศ์, "วิธีการทำให้เซลล์แตกเพื่อการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก", วารสารเกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, มกราคม - พฤษภาคม 2017, หน้า 185-191