Journal

พฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้า/บริการทางช่องทางออนไลน์ของประชากรในจังหวัดชลบุรี
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี (ISSN: 16865715)
14
2
22-31
ตุลาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-