โครงการ การศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื้อ และ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อทางช่องทางออนไลน์ของประชากร ในเขตจังหวัดชลบุรี

Publish Year National Journal 2
2017 inดร.กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าบริการทางช่องทางออนไลน์", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 26-35
2017 inดร.กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้า/บริการทางช่องทางออนไลน์ของประชากรในจังหวัดชลบุรี", วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 22-31