Journal

อิทธิพลของถ่านชีวภาพจากปาล์มน้ำมันต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช และการละลายของฟอสฟอรัสในดินนาเปรี้ยวจัด
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
48
2
270-283
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-