Journal

Article
การจัดการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมครามสกลนคร
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 16869664)
Volume
36
Issue
3
Year
พฤษภาคม - มิถุนายน 2017
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-