Journal

การจัดการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมครามสกลนคร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 16869664)
36
3
-
พฤษภาคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-