Journal

การคัดแยกความแก่ขิงผงด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
22
1
56-63
มกราคม - เมษายน 2016
ชาติ
-
-
-
-