Journal

Article
The Changed Coastline in Loi Island, Chonburi Province during1997 to 2004.
Journal
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
Volume
40
Issue
5
Year
มกราคม - ธันวาคม 2006
Page
249-253
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการไหลเวียนของน้ำและการแพร่กระจายตะกอนแขวนลอยในอ่าวไทยตอนบน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255452 ชื่อวิชา Physical Oceanography,5 พ.ย. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255452 ชื่อวิชา Physical Oceanography,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009