ประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการไหลเวียนของน้ำและการแพร่กระจายตะกอนแขวนลอยในอ่าวไทยตอนบน

Publish Year International Journal 3
2008 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์, exPramot Sojisuporn, "Application of Remote Sensing Image and Mathematical Model for Dispersion of Suspended Solid in the Upper Gulf of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 299-305
2006 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Changed Coastline in Loi Island, Chonburi Province during1997 to 2004.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 249-253
2006 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายลิขิต ชูชิต, "Distribution of Suspended Solid in the Upper Gulf of Thailand in 2004-2005.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 254-259
Publish Year International Conference 1
2004 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Remote Sensing for Determining the Total Suspended Solids in the Inner Gulf of Thailand", Coastal Zone Asia-Pacific Conference'04, 5 - 9 กันยายน 2004, Brisbane เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร, "Total suspended solid dispersion model in the upper Gulf of Thailand.", JSPS-NRCT International Symposium Joint Seminar 2007, 17 - 18 ธันวาคม 2007, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย