Journal

วิธีการจัดกลุ่มใหม่ (วิธีความน่าจะเป็นฟัซซี่ซีมีนสองขั้นตอน) สำหรับจัดกลุ่มโพรไฟล์ภาระ
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
28
91
23-30
มกราคม - มีนาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-