Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศ อายุ และการศึกษาของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
45
2
341-350
เมษายน - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-