Journal

การพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะสำหรับนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน
Veridian E-Journal, Silpakorn University (ISSN: 19063431)
10
1
770-785
มกราคม - เมษายน 2017
ชาติ
-
-
-
-