Journal

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น (ISSN: 08588899)
23
3
23-33
กันยายน - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-