Journal

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
วิศวกรรมสาร วสท ฉบับวิจัยและพัฒนา (ISSN: 08577951)
27
4
7-16
ตุลาคม - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-