Journal

ความคิดเห็นของเกษตรกรในการพัฒนาแปลงปลูกมะขามป้อมในตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
45
supp.1
545-552
มกราคม 2017
ชาติ
-
-
-
-