Journal

การเชื่อมโยงเครือข่ายและการพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการผลิตเห็ด
Kasetsart Journal of Social Sciences (ISSN: 24523151)
37
3
255-266
กันยายน - ธันวาคม 2016
นานาชาติ
-
-
-
-