Journal

กระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (JOURNAL OF INTERNATIONAL AND THAI TOURISM) (ISSN: 22869018)
12
1
65-90
มกราคม - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-