การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year National Journal 1
2016 exเดือนเพ็ญ คำพวง, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (JOURNAL OF INTERNATIONAL AND THAI TOURISM), ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 65-90
Publish Year National Conference 1
2016 exเดือนเพ็ญ คำพวง, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "กลยุทธ์ในการพัฒนาพื้นที่เกษตรเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 8 - 9 ธันวาคม 2016, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย