Journal

Article
การประเมินปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการองคืกรในสถาบันการเงิน
Journal
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (ISSN: 19060254)
Volume
4
Issue
13
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
Page
1-12
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-