ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

airlinebibliometricsBusiness strategyCase Studyconsumer attitudeConsumer BehaviorCritical Success FactorsCultural Intelligencecustomer behaviorData Envelopment Analysis (DEAData Envelopment Analysis (DEA)Demand forecastingdiffusion of new technologyEcotourismefficiency measurementElectronics industryemerging marketexpert panelglobal marketingHotelhotel industryimageInformation and Communication TechnologyInnovationinternational distributionInternational logisticsinternational marketingInternational Tradeinterpretive structural modeling (ISM)interpretive structural modellingInterpretive structural modelling (ISM)Inventory managementkey success factorsLeadershipLean managementLean practicesLifestyleLogisticsLogistics Service QualityLoyaltymacro-environmental factorsMarketMarketing MIXmarketing planmarketing strategyMICMAC analysisMixed-integer linear programsMultivariate Data AnalysisNew Product DevelopmentNew product development (NPD)New product development (NPD) processNPD performanceNPD processNPD projectsOperations Managementperceptionperception gappolicy analysisPortfolio selectionprioritizationProductProduct managementProject managementProject portfolio managementProject portfolio managmeentproject selectionProject StrategyProject/Program ManagementPromotionQuality ManagementRetailRetailersRetailing managementSafetySatisfactionsecurityService QualitySMESouth East AsianStrategic fitSupply Chain Management TechnologyTechnology ForecastingTechnology ManagementTransactional LeadershipTransformational leadershipการบริหารโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การรับรู้การวัดประสิทธิภาพความปลอดภัยทัศนคติประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคโลจิสติกส์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสหกรณ์อาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 4 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 79 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 65 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 312 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 112 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 200 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 36 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 36 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)