ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Aggregate planningalignmentbeverage product businessbibliometricsBusiness strategycase studyConsumer BehaviorConsumer decision makingCritical success factorscustomer behaviorCustomer satisfactioncustomer valueData Envelopment Analysis (DEAData Envelopment Analysis (DEA)Demand forecastingdiffusion of new technologyEfficiency MeasurementElectronics Industryemerging marketEmployee Performanceenvironmental factorsexpert panelGlobal MarketingGlobal Positioning System (GPS)Healthcare IndustryHotelHuman Resource Management (HRM)imageinnovationinternational distributionInternational logisticsinternational marketingInternational Tradeinterpretive structural modeling (ISM)interpretive structural modellingInterpretive structural modelling (ISM)Inventory managementKey success factorsLean managementlean practicesLogisticsmacro-environmental factorsMarketmarketing mixmarketing planmarketing strategyMICMAC analysisMixed-integer linear programsMultivariate Data AnalysisNew Product DevelopmentNew product development (NPD)New product development (NPD) processNPD performanceNPD processNPD projectspolicy analysisPortfolio selectionprioritizationProductProduct managementProject ManagementProject portfolio managementProject portfolio managmeentproject selectionProject strategyProject/Program managementPromotionRetailing managementService Marketing Mixservice scienceSouth East Asianstrategic fitSupply Chain ManagementTechnologyTechnology Adoption Life Cycle (TALC)Technology EvolutionTechnology ForecastingTechnology ManagementZero Based Budget (ZBB)กลยุทธ์โครงการการตัดสินใจการตัดสินใจของผู้บริโภคการบริการการบริหารโครงการการประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การวัดประสิทธิภาพการส่งเสริมการขายความพึงพอใจของผู้บริโภคโครงการทัศนคติประสิทธิภาพปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จผลิตภัณฑ์พฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคภาพลักษณ์โรงแรมโลจิสติกส์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 109 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 88 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 26 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)