คณะบริหารธุรกิจ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาการจัดการการผลิต
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
0 128 0.000 277.911
128 277.911
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 3 4 5 1 ---
13 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
36 67 86 100 0 0 0 0 0 0 6 1 3
295 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการการผลิต
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
25
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
13
- Co-
6
- Ads.
6
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
158.848
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
158.848
- Leader
117.893
- Co-
10.365
- Ads.
30.591
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการการผลิต
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.500
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.500
- Leader
0.000
- Co-
1.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย กรกฎ วิจิตรพงศ์, อาจารย์
ภาควิชาการจัดการการผลิต
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
2
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.332
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.332
- Leader
0.434
- Co-
1.898
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ, อาจารย์
ภาควิชาการจัดการการผลิต
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
2
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.832
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.832
- Leader
0.290
- Co-
0.542
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี, อาจารย์
ภาควิชาการจัดการการผลิต
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
11
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.650
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.650
- Leader
0.650
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการการผลิต
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
2
- Co-
11
- Ads.
4
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
37.685
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
37.685
- Leader
0.400
- Co-
11.235
- Ads.
26.050
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการการผลิต
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
47
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
47
- Leader
47
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.210
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.210
- Leader
8.210
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการการผลิต
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.825
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.825
- Leader
0.225
- Co-
0.100
- Ads.
8.500
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์
ภาควิชาการจัดการการผลิต
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.040
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.040
- Leader
0.240
- Co-
0.800
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการการผลิต
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
25
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
25
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
127.567
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
127.567
- Leader
127.567
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0