การประเมินปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ

Publish Year National Journal 2
2016 exเชิดวงศ์ แรงฤทธิ์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้บริการสินเชื่อรถยนต์มือสอง", วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ , ปีที่ 2559, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 19-33
2016 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.วิไลลักษณ์ วงษ์ตระกูลอารี, "การประเมินปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการองคืกรในสถาบันการเงิน", วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1-12
Publish Year National Conference 5
2017 exทรงวุฒิ ขันดี , inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้า กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที 11, 23 - 24 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพัฐลินทร์ เมฆอรุณรุ่งเรือง, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปัจจัยที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4, 14 - 15 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exเชิดวงศ์ แรงฤทธิ์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปัจจัยที่มีผลในการเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนต์มือสอง", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3 (The Third Annual National Conference on Business and Accounting), 23 - 24 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวิไลลักษ์ วงศ์ตระกูลอารี, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคาร", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3 (The Third Annual National Conference on Business and Accounting), 23 - 24 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exปาณิศา ส่งเสริม, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงของแรงงานบนระบบการจัดการมาตรฐานแรงงาน SA8000", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3 (The Third Annual National Conference on Business and Accounting), 23 - 24 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย