Journal

Article
ความแตกต่างของค่าแลคเตท สัญญาณชีพ คะแนนความเจ็บปวด และค่าโลหิตวิทยาในการแก้ไขภาวะโคลิกในม้าพื้นเมืองไทยทางอายุรกรรมและศัลยกรรม
Journal
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
Volume
26
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2016
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-