การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Blood lactate กับ Recovery score ในม้าที่เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปวดท้อง