Journal

การศึกษาเชิงทดลองของลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อทรงกระบอกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการติดตั้งแผ่นปีกพรุน
เทพสตรี I-TECH (ISSN: 19056648)
11
1
29-37
มกราคม - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-