Journal

การพัฒนาครูประจำการในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน
วารสารวิชาการ (ISSN: 15130096)
19
2
60-70
เมษายน - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-