Journal

Article
การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตไข่ไก่ในโรงเรือนที่มีรูปแบบการเลี้ยงแบบกรงตับที่แตกต่างกันกรณีศึกษา: ฟาร์มมหาวิทยาลัย อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Journal
วารสารสัตวบาล (ISSN: 08584001)
Volume
26
Issue
112
Year
มกราคม - มีนาคม 2016
Page
38-41
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-