Journal

Article
คุณภาพผลและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในฝรั่งพันธุ์ ‘แป้นสีทอง’ เกรดต่าง ๆ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
3 (Suppl.)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
505-508
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-