Journal

Article
การตรวจหาพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน
Journal
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (ISSN: 15134261)
Volume
17
Issue
พิเศษ
Year
กุมภาพันธ์ 2016
Page
371-383
Class
ชาติ
DOI
"- "
Related Link
-