การใช้เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลเพื่อประเมินพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจหาพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ พิเศษ, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 371-383
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจหาพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2559(GEOINFOTECH 2016), 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย