Journal

นฎา อารยะสกุล พัฒนา ศรีฟ้า และจิตราพรรณ พิลึก. 2545. การตรวจสอบไวรัส Potexvirus และ Tobamovirus สาเหตุโรคในกล้วยไม้. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 33(4-5): 173-186.
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
33
4-5
173-186
สิงหาคม - กันยายน 2002
ชาติ
-
-
-
-